Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1716/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2017-04-10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kraków dnia 10 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski

Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Krakowie

sprawy z powództwa W. (...) w K.

przeciwko Zakład Usługowo – (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Zakład Usługowo – (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. na rzecz strony powodowej W. (...) w K. kwotę 1271695 zł. 30 gr. (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) z odsetkami ustawowymi liczonymi:

- od kwoty 18 801 zł. 09 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset jeden złotych dziewięć groszy) od dnia 1 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3 584 zł. 54 gr. (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) z ustawowymi odsetkami liczonymi o od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3 773 zł. 69 gr. (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3 595 zł. 78 gr. (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3 657 zł. 58 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4 054 zł. 62 gr. (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1 158 276 zł. (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od strony pozwanej Zakład Usługowo – (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. na rzecz strony powodowej W. (...) w K. kwotę 78002 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 18 sierpnia 2016 r. strona powodowa W. (...) w K. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej Zakład Usługowo – (...) sp. z o.o. w Ż. kwoty łącznie 1271695,30 zł. na którą składają się:

- 18 810 zł. 09 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset jeden złotych dziewięć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia zapłaty,

- 3 584 zł. 54 gr. (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) odsetek umownych z ustawowymi odsetkami liczonymi o od dnia 15 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 31 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 3 773 zł. 69 gr. (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) odsetek umownych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 3 595 zł. 78 gr. (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) odsetek umownych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 15 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

- 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 31 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

- 3 657 zł. 58 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) odsetek umownych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 18 988 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 4 054 zł. 63 gr. (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) odsetek umownych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 1 158 276 zł. (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 lipca 2016 r. do dnia zapłaty

oraz o zasądzenie od strony pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na uzasadnienie podała, że zawarła ze stroną pozwaną w dniu 23 maja 2013 r. umowę pożyczki. W październiku 2015 r. pozwana zaprzestała regulowania rat kapitałowych, a po wezwaniu uiściła raty do końca 2015 r. oraz ratę płatną do dnia 31 stycznia 2016 r. a od lutego 2016 r. całkowicie zaprzestała regulowania zobowiązań. Pomimo prowadzonych negocjacji ugodowych pozwana nie dokonała spłaty zaległości i pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. wypowiedziano umowę pożyczki z terminem wypowiedzenia przewidzianym w § 6 ust. 3 umowy pożyczki. Strona pozwana nie uiściła należności.

W złożonej w dniu 28 października 2016 r. (k. 53) odpowiedzi na pozew (sprecyzowanej pismem z dnia 8 grudnia 2016 r., k. 58) strona pozwana oświadczyła, że zobowiązuje się do spłaty całości zobowiązania finansowego z umowy pożyczki, wskazując, że wydane przez stronę powodową promesy zwolnienia nieruchomości strony pozwanej z hipoteki umożliwi sprzedaż tej nieruchomości co pozwoli na bezzwłoczną spłatę zadłużenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 maja 2013 r. pomiędzy W. (...) w K. jako pożyczkodawcą a Zakład Usługowo – (...) sp. z o.o. w Ż. jako pożyczkobiorcą została zawarta umowa pożyczki kwot 1 595 000 zł. W § 3 umowy przewidziano zmienną stopę oprocentowania pożyczki. W § 6 ust. 2 pkt 2 umowy zastrzeżono na rzecz pożyczkodawcy prawo wypowiedzenia części lub całości pożyczki w przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej pożyczki wynoszącej więcej niż 30 dni. W ust. 3 zastrzeżono, że termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

Z harmonogramu spłaty pożyczki wynika, że zaległe raty kapitałowe dochodzone w niniejszej sprawie były płatne:

- w odniesieniu do kwoty 18 810,09 zł. do dnia 29 lutego 2016 r.,

- w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 31 marca 2016 r.,

- w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 30 kwietnia 2016 r.,

- w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 30 maja 2016 r.,

- w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Dowód: - odpis umowy pożyczki, k. 16-19

- odpis aneksu, k. 26

- odpis aneksu, k. 28

Pismami z dnia 15 marca 2016 r. i 4 kwietnia 2016 r. strona powodowa wezwała stronę pozwaną do uregulowania rat kapitałowych i odsetek.

Dowód: - odpisy pism, k. 31, 32

Pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. strona powoda wypowiedziała z terminie 14-dniowym stronie pozwanej umowę pożyczki z dnia 23 maja 2013 r. Wypowiedzenie doręczono w dniu 21 czerwca 2016 r.

Dowód: - odpis wypowiedzenia, k. 38

- odpis dowodu doręczenia, k. 40

Pismem z dnia 6 lipca 2016 r. strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zapłaty.

Dowód: - odpis pisma, k. 41

Ustalając stan faktyczny oparto się na niekwestionowanych przez strony i nie budzących wątpliwości dowodach z dokumentów prywatnych, które stanowiły dowód na okoliczność treści oświadczenia woli w tych dokumentach stwierdzonych.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że w dniu 23 maja 2013 r. pomiędzy stroną powodową jako pożyczkodawcą a stroną pozwaną jako pożyczkobiorcą została zawarta umowa pożyczki kwoty 1 595 000 zł. Strona powodowa twierdziła, że strona pozwana nie uiściła w terminie rat za miesiące luty, marzec, kwiecień i maj 2016 r. a strona pozwana nie kwestionowała tej okoliczności. W konsekwencji ocenić należy, że strona powodowa była uprawniona do złożenia pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. oświadczenia o wypowiedzeniu. Spełnione zostały bowiem przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy przesłanki powstania na rzecz pożyczkodawcy prawa wypowiedzenia części lub całości pożyczki, a to opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej pożyczki wynoszącej więcej niż 30 dni. Natomiast w dniu 21 czerwca 2016 r. (tj. dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu) strona pozwana popadała w opóźnienie przekraczające 30 dni w odniesieniu do rat należnych za luty, marzec i kwiecień 2016 r.

W tym stanie rzeczy ocenić należy, że strona powodowa jest uprawniona do domagania się zwrotu całej pożyczki (tj. zarówno zaległych rat, jak i pozostałego kapitału, wymagalnego wskutek wypowiedzenia umowy pożyczki jak również zastrzeżonych w umowie odsetek umownych. Strona pozwana nie kwestionowała ani wysokości dochodzonych należności głównych, ani wysokości wyliczonych skapitalizowanych odsetek, wynoszących łącznie kwotę 1271695,30 zł.

Podnoszona w sprzeciwie kwestia wystawienia przez stronę powodową promesy zwolnienia spod hipoteki nieruchomości należącej do strony pozwanej nie miała wpływu na rozstrzygnięcie. Strona pozwana nie wykazała bowiem aby na stronie powodowej ciąży obowiązek wystawienia stronie pozwanej takiej promesy, ani nie wykazała aby brak wystawienia takiego dokumentu stanowił negatywną przesłankę zaistnienia wymagalności roszczeń strony powodowej wynikających z umowy pożyczki.

Jako częściowo niezasadne należało jednak ocenić żądania odsetek na przyszłość, zarówno w zakresie, w jakim naliczone zostały od zaległych rat kapitałowych jak i w zakresie w jakim naliczone zostały od odsetek od skapitalizowanych odsetek umownych.

Z harmonogramu spłaty pożyczki wynika, że raty kapitałowe były wymagalne na ostatni dzień danego miesiąca, tj. w odniesieniu do kwoty 18 810,09 zł. do dnia 29 lutego 2016 r., w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 31 marca 2016 r. w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 30 maja 2016 r., w odniesieniu do kwoty 18 988 zł. do dnia 30 czerwca 2016 r. Zatem w opóźnienie strona pozwana popadała dopiero od dnia pierwszego następnego miesiąca. Dłużnik popada bowiem w opóźnienie nie od dnia wymagalności wierzytelności, ale dopiero od dnia następnego po dniu wymagalności wierzytelności. Uzasadniało to zasądzenie odsetek od powyższych rat kapitałowych dopiero od dnia następnego pod dniu wymagalności, a zatem w zakresie:

- kwoty 18 810,09 zł. od dnia 1 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

- kwoty 18 988 zł. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- kwoty 18 988 zł. od dnia 1 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

- kwoty 18 988 zł. od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty

- kwoty 18 988 zł. od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia zapłaty.

Nadto niezasadne częściowo są żądania zapłaty odsetek od kwot skapitalizowanych odsetek umownych. Jak bowiem wynika z art. 482 § 1 k.c., od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy – przepis ten statuuje zatem w polskim prawie tzw. zakaz anatocyzmu, tj. zakaz naliczania odsetek od zaległych odsetek za okres przed wytoczeniem powództwa. Z ustalonego stanu faktycznego nie wynika aby strony zawarły porozumienie przewidziane w wyżej powołanym przepisie. Pozew w niniejszej sprawie został wytoczony w dniu 18 sierpnia 2016 r. Zatem dopiero od tej daty strona powodowa może zasadnie domagać się zapłaty odsetek od skapitalizowanych kwot odsetek umownych, tj. kwot 3 584 zł. 54 gr., 3 773 zł. 69 gr., 3 595 zł. 78 gr., 3 657 zł. 58 gr. oraz 4 054 zł. 63 gr.

Natomiast żądania odsetek za wcześniejsze okresy jako bezzasadne podlegały oddaleniu w pkt II sentencji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w pkt I oraz II sentencji na podstawie wyżej powołanych przepisów.

O kosztach postępowania orzeczono w pkt III sentencji na zasadzie art. 100 k.p.c. obciążając w całości kosztami stronę pozwaną albowiem strona powodowa jedynie w znikomym zakresie przegrała niniejszy proces. Na zasądzone koszty złożyły się:

- uiszczona opłata od pozwu: 63585 zł.

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17 zł.

- wynagrodzenie pełnomocnika strony powodowej: 14400 zł.

łącznie kwota 78002 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Stękowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Żukowski
Data wytworzenia informacji: