Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1723/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2014-12-22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kraków dnia 22 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.)

Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2014 r. w K.

sprawy z powództwa R. N.

przeciwko Gminie W.

o zapłatę

I.  powództwo oddala,

II.  zasądza od powoda R. N. na rzecz strony pozwanej Gminy W. kwotę 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania,

III.  przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie radcy prawnemu P. P. kwotę (...) (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30 września 2013 r. powód R. N. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Gminy W. kwotę 210168,11 zł. z odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

Na uzasadnienie żądania podał, że zawarł z pozwana w dniu 27 lipca 2010 r. umowę o opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej. Strona pozwana w sposób nieuzasadniony od umowy tej odstąpiła. Powód wykonał opracowanie zgodnie z prawem i sztuką budowlaną i decyzjami administracyjnymi. Pozwana bezpodstawnie odmawia zapłaty. Powód zarzucił, ze to pozwana ponosi winę za brak uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskanie uzgodnień. Powód nie mógł uzyskać nieodpłatnej zgody właścicieli terenu na ułożenie kanalizacji. Pomimo wezwania powoda pozwana żadnych działań w celu rozwiązania tego problemu nie podjęła. Nadto pozwana rozszerzyła zakres zamówienia pismem z dnia 27 maja 2011 r. i w konsekwencji zakończenie opracowania do 31 grudnia 2011 r. nie było możliwe, a pozwana odmawiała podpisania aneksu. Wydana przez wójta Gminy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zwiększyła ilość przyłączy z 250 założonych w umowie do 528 i w konsekwencji nie było możliwości zakończenia opracowania uwzględniającego wymogi decyzji do dnia 31 grudnia 2011 r. Ponadto pozwana z opóźnieniem przekazała powodowi pełnomocnictwo do wykonywania uzgodnień i pozyskiwania decyzji, gdyż przekazano je dopiero w dniu 16 maja 2011 r. a nie przy podpisywaniu umowy. Powód w związku z wykonywaniem umowy poniósł koszty i zaciągnął kredyty bankowe.

W złożonej w dniu 19 grudnia 2013 r. odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i o zasądzenie od powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Na uzasadnienie podała, że brak zgód właścicieli skutkować winien ograniczeniem prac projektowych, a pozwana od początku nie przewidywała środków na wykup nieruchomości. Opóźnienie w przekazaniu upoważnienia nie wpływało na opóźnienie w wykonaniu mowy. Zarzucił, ze zamówienie dotyczyło około 250 przyłączy, a zwiększenie planowanej ich liczby do 528 świadczyło o nielojalnym postępowaniu powoda. Ponadto powód nie interesował się faktycznie uwarunkowaniami terenu. Projekt został wykonany niezgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1995 r. Zarzuciła, że projektant tak powinien zaprojektować siec, aby pomijać parcele bez wyrażonych zgód, ewentualnie ograniczyć prace.

Na rozprawie w dniu 22 września 2014 r. pełnomocnik powoda oświadczył, że nie kwestionuje, że do opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez powoda doszło, zarzucił jednak, iż nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie powodowej ponieważ wadliwie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż postanowienia umowy i SIWZ nie określają przedmiotu umowy, nie było realnego współdziałania w wykonaniu dzieła ze strony pozwanej oraz zarzuty podniesione w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy są niezgodnie z rzeczywistością.

Powód wykonał autorski projekt dokumentacji kierując się wskazaniami wynikającymi między innymi z planu zagospodarowania przestrzennego i ten projekt został zakwestionowany przez stronę pozwaną. Gdy powód wykonał projekt zgodnie z mapami strona pozwana ponownie zmieniła stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 lipca 2010 r. w trybie zamówień publicznych pomiędzy Gmina W. jako zamawiającym a R. N. jako wykonawcą została zawarta w trybie zamówień publicznych umowa, w której wykonawca zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy W. w miejscowości K., W. i W..

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlano – wykonawczy

- projekty branżowe (projekty wykonawcze + kosztorysy) ewentualnych pompowni sieciowych,

- kosztorysy i specyfikacje,

- uzgodnienia ZUDP, SANEPID, PPOŻ, BHP,

- badania geologiczne,

- operat wodno – prawny przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej przez rzekę i potoki.

W szczególności wykonawca zobowiązał się do:

- wykonania inwentaryzacji zieleni,

- uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zatwierdzeń

- uzyskania podpisania umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego,

- sporządzenia opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji administracyjnych,

- uzyskania w imieniu Gminy W. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony uznały zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach K., W. i W. wraz z przyłączami domowymi zgodnie z warunkami SWIZ oraz warunkami technicznymi podanymi przez administratora sieci kanalizacyjnej, którym jest Gmina W..

Szacunkową liczbę przyłączy określono na 250 sztuk w cenie jednostkowej 324,60 zł. ustalając cenę na kwotę 99003 zł. brutto i zastrzegając, że ostateczna wartość usługi obliczona będzie według faktycznej ilości zaprojektowanych w dokumentacji przyłączy.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 28 lutego 2010 r.

Aneksem z dnia 31 stycznia 2011 r. strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 30 kwietnia 2011 r.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia do umowy z dnia 27 lipca 2010 r. określono miedzy innymi, że:

- według szacunku zamawiającego do zaprojektowania jest:

-- w Wiśniowej około 1500 m2 kanalizacji sanitarnej i ok. 20 przyłączy domowych

-- w K. około 5200 m2 kanalizacji sanitarnej i ok. 160 przyłączy domowych

-- w W. około 3700 m2 kanalizacji sanitarnej i ok. 70 przyłączy domowych (pkt 3 ppkt 3.1. SWIZ).

Zakres opracowania obejmuje uzyskanie zgód właścicieli działek (w tym także osób prawnych), które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zgody właścicieli należ uzyskać przed opracowaniem dokumentacji geodezyjnej. Dopuszcza się częściową zmianę trasy w stosunku do przedstawionej w załączeniu graficznym, po wcześniejszej akceptacji zamawiającego. Nie uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością skutkować będzie ograniczeniem zakresu prac projektowych (pkt 4. ppkt 4.1.pkt 6 SWIZ).

Dowód: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa i aneks, k. 51-74

Pomiędzy powodem a pozwaną powstał spór co do tego, czy obowiązek sporządzenia map sytuacyjno – wysokościowych wynika z umowy 27 lipca 2010 r. Wójt strony pozwanej w dniu 12 października 2010 r. oświadczył powodowi, że poszerzony zakres w stosunku do specyfikacji warunków zamówienia jest nie do przyjęcia.

Dowód: - odpis protokołu z dnia 12 października 2010 r. k. 77

W toku wykonywania umowy z dnia 27 lipca 2010 r. i po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu strony wymieniły liczną korespondencję. W szczególności w piśmie z dnia 16 maja 2011 r. (k. 104) strona pozwana oświadczyła, że nie wyraża zgody na prowadzenie sieci kanalizacyjnej w proponowany sposób, gdyż na drodze, przez która ma być prowadzona istnieje nowa nawierzchnia. Zawarła szereg uwag co do prawidłowości zaproponowanej w wersji elektronicznej dokumentacji. Wskazała, że w projekcie należy uwzględnić przyłącz do domu na działce nr (...) w K.. W piśmie z dnia 27 maja 2011 r. (k. 110) strona pozwana wezwała powoda do uwzględnienia i przeanalizowania możliwości doprowadzenia kanalizacji do budynków nr (...) w K. oraz do domów nr (...) i innych domów w W..

Dowód: - pisma, k. 80-124, 128-140, 153-164

W dniu 29 lipca 2011 r. Wójt Gminy W. wydał decyzję, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla Gminy W. i określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Dowód - odpis decyzji, k. 248

Pismem z dnia 28 lipca 2011 r. strona pozwana wyznaczyła powodowie dodatkowy termin wykonania przedmioty umowy z dnia 27 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. informując, że w przypadku niewykonania umowy w tym terminie będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Pismem doręczonym w dniu 10 stycznia 2012 r. strona pozwana odstąpiła od umowy z dnia 27 lipca 2010 r. oświadczając, że otrzymana w dniu 3 stycznia 2012 r. dokumentacja jest niezgodna z umowa i postępowaniem przetargowym i tym samym przedmiot umowy nie został wykonany w terminie.

Dowód: - pismo, k. 125

- pismo, k. 141

Sporządzona przez powoda dokumentacja zawiera:

- projekt budowlano – wykonawczy,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót,

- informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentację geotechniczną,

- kosztorys inwestorki,

- przedmiar na budowa kanalizacji,

- mapy do celów projektowych,

- oświadczenia zgód właścicieli działek w liczbie 274 sztuk.

Powód nie uzyskał zgód od wszystkich właścicieli terenów, przez które miała przebiegać projektowana kanalizacja, na przeprowadzenie kanalizacji.

Dowód: - inwentaryzacja dokumentacji, k. 16

- dokumentacja (załączona do akt)

- przesłuchanie świadka P. M., k. 229

Niektórzy (...) zgłaszali do Urzędu Gminy zarzuty co do koncepcji przedstawionej przez powoda.

Dowód: - przesłuchanie świadka P. M., k. 229

W związku z wykonywaniem umowy w celu uzyskania zgód powód spotkał się z kilkuset osobami – właścicielami nieruchomości, przez które miała przebiegać kanalizacja. W szczególności uczestniczył w dwóch zebraniach. Niektórzy właściciele nieruchomości żądali bezpośrednich rozmów z Gminą W. z uwagi na pretensje związane z niezapłaceniem poprzednich inwestycji.

Powód dokonał oględzin obszarów, na których miała znajdować się projektowana kanalizacja.

Dowód: - przesłuchanie powoda, k. 253

- częściowo przesłuchanie świadka K. T., k. 229

- częściowo przesłuchanie świadka P. M., k. 229

- częściowo przesłuchanie strony pozwanej, k. 253

Warunki techniczne włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej powód otrzymał w dniu 26 listopada 2010 r.

Upoważnienie do działania w imieniu Gminy W. powód otrzymał w dniu 4 lutego 2011 r.

Dowód: - odpis pisma wraz z potwierdzeniem doręczenia, k. 92

- odpis pisma i dowód doręczenia, k. 85-87

Przy ustalaniu stanu faktycznego oparł się sąd na dowodach z dokumentów publicznych, które nie budziły wątpliwości i stanowiły dowód na okoliczności urzędowo w nich stwierdzone oraz na niekwestionowanych przez strony dokumentów prywatnych, które stanowiły dowód na okoliczność oświadczeń woli w nich zawartych.

Ustalając okoliczność z iloma osobami powód spotkał się w celu uzyskiwania zgód na przeprowadzenie kanalizacji oparł się sąd na zeznaniach powoda, dając im wiarę, albowiem przyjąć należy, że to powód wie, z iloma osobami faktycznie się spotkał, podczas gdy z zeznań świadków i strony pozwanej wynikało, że osoby te mają wiedzę tylko o dwóch spotkaniach w kwietniu i maju 2011 r. a nie mają wiadomości co do tego czy powód spotykał się z właścicielami nieruchomości indywidualnie.

Oddalono częściowo wniosek o przesłuchanie stron. Co do okoliczności nieistnienia braków w dokumentacji, na które powołano się przy odstąpieniu od umowy wniosek na uwzględnienie nie zasługiwał, gdyż przeprowadzenie dowodu było zbędne, skoro okoliczność tę można ustalić w drodze analizy samej wykonanej dokumentacji (której prawdziwości strony nie kwestionowały) i porównania zakresu wykonanych prac z zakresem przewidzianym w umowie. Co do okoliczności „braku współpracy pozwanej przy uzyskiwaniu uzgodnień” należy stwierdzić, że zgodnie z treścią zawartej umowy obowiązek pozyskania zgód na zajęcie nieruchomości ciążył na powodzie i w konsekwencji ustalanie tego, czy strona pozwana jakiś czynności w związku z tym zaniechała było dla rozstrzygnięcia sprawy zbędne. Natomiast co do okoliczności „woli i intencji stron co do przedmiotu umowy” należy wskazać, że treść umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednoznacznie wskazuje jaki był przedmiot umowy (pkt 4 ppkt 4.1. pkt 6 SIWZ) a ewentualne inne ustalenia stron nie objęte formą pisemną umowy zastrzeżoną pod rygorem nieważności (139 ust. 2 prawa zamówień publicznych) nie mają prawnego znaczenia, a zatem badanie tych okoliczności było dla rozstrzygnięcia zbędne. Ponadto powód nie twierdził, że strony umówiły się odmiennie niż to wynika z treści umowy.

Postanowieniem z dnia 2 września 2014 r. i na rozprawie w dniu 22 września 2014 r. oddalono wnioski powoda o zakreślenie terminu do złożenia pisma procesowego albowiem możliwość przedstawienia stanowiska procesowego w sprawie ustnie zostało umożliwiona pełnomocnikowi powoda na rozprawie w dniu 22 września 2014 r. (z której to możliwości pełnomocnik skorzystał), tak że składanie dodatkowych pism przygotowawczych należało ocenić jako zbędne.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego strony w niniejszej sprawie zawarły w dniu 27 lipca 2010 r. umowę, którą kwalifikować należy jako umowę o dzieło w rozumieniu art. 627 i nast. k.c. Powód zobowiązał się bowiem w tej umowie do wykonania dzieła w postaci dokumentacji projektowej, a strona pozwana zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia. Okoliczność, że w ramach zobowiązania powoda znalazły się również zobowiązania do uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, a zatem podjęcia czynności, w wypadku których do osiągnięcia rezultatu skutecznie zobowiązać się nie można, nie może wpływać na kwalifikację prawną umowy z dnia 27 lipca 2010 r. Przeważający zakres zobowiązania powoda dotyczy bowiem świadczenia, które ma charakter dzieła, tj. rezultatu w postaci powstania określonej dokumentacji.

Umowa o dzieło ma charakter umowy wzajemnej w rozumieniu art. 487 i nast. k.c. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że umowa z dnia 27 lipca 2010 r. przy uwzględnieniu zmiany wprowadzonej aneksem z dnia 31 stycznia 2011 r. przewidywała termin wykonania przez powoda zobowiązania na dzień 30 kwietnia 2011 r. Bezspornym było pomiędzy stronami, że w dniu tym powód zobowiązania nie wykonał. Strona pozwana wyznaczyła następnie powodowi pismem z dnia 28 lipca 2011 r. dodatkowy termin do spełnienia świadczenia do dnia 31 grudnia 2011 r. a następnie pismem z dnia 10 stycznia 2012 r. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W wypadku gdyby oświadczenie to okazało się skuteczne powodowi dochodzone w niniejszej sprawie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia nie przysługiwałoby, albowiem wskutek skutek odstąpienia od umowy zobowiązanie do zapłaty umówionego w niej wynagrodzenia wygasa.

Powód zarzucił, że opóźnienie wykonaniu dzieła nastąpiło z szeregu przyczyn, za które nie ponosił odpowiedzialności, w szczególności z powodu braku współdziałania ze strony pozwanej przy wykonywaniu przezeń zobowiązania. Zarzuty te nie zasługują jednak na uwzględnienie. Wprawdzie zgodnie z art. 354 § 2 k.c. wierzyciel powinien współdziałać z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W ustalonym stanie faktycznym nie można jednak uznać, aby strona pozwana naruszyła ten obowiązek. Wbrew twierdzeniom powoda treść umowy zawartej pomiędzy stronami nie daje podstaw do uznania, że to na stronie pozwanej ciążył obowiązek prowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania zgód potrzebnych na przeprowadzenie po ich nieruchomościach kanalizacji, którą miał zaprojektować powód. Z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że ciężar uzyskania tych zgód ciążył na wykonawcy, a zatem na powodzie. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia powód winien był wpierw uzyskać zgody od właścicieli, zaś do wykonywania projektu przystąpić dopiero po ich uzyskaniu tak, aby zaprojektować taki przebieg instalacji kanalizacyjnej, aby przebiegała ona po nieruchomościach, co do których uzyskano zgody. Brak zgody właścicieli nieruchomości skutkować miał ograniczeniem zakresu prac projektowych. W konsekwencji, niezależnie od okoliczności, że na stronie pozwanej obowiązek uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości nie ciążył, kwestia braku zgód wpływać mogła jedynie na ograniczenie zakresu prac, które powód był zobowiązany wykonać. Brak zgód nie stanowił natomiast przeszkody do wykonania przez powoda dokumentacji projektowej zgodnej z umową, a zatem takiej, która uwzględniałaby przebieg kanalizacji tylko po nieruchomościach, co do których zgody zostały wydane.

Co do zarzutu, że strona pozwana nie przekazała powodowi pełnomocnictwa oraz warunków technicznych połączenia projektowanej kanalizacji z istniejącą instalacją kanalizacyjną należy zauważyć, że upoważnienie powód otrzymał w dniu 4 lutego 2011 r. a warunki techniczne w dniu 26 listopada 2010 r. Z treści umowy nie wynika jednakże aby na stronie pozwanej ciążył obowiązek wydania tych dokumentów w momencie zawierania umowy względnie w jakimś konkretnym terminie po jej zawarciu. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie pozwala natomiast na ustalenie, kiedy powód zwrócił się do strony pozwanej o przedstawienie tych dokumentów, a w szczególności jak długi okres czasu upłynął pomiędzy tym wezwaniem a wydaniem tych dokumentów. Nadto przeprowadzone postępowanie dowodowe nie daje podstaw do ustalenia aby brak tych dokumentów spowodował jakieś konkretne opóźnienie w wykonaniu przez powoda zobowiązania. W szczególności brak jest podstaw do ustalenia aby tylko brak pełnomocnictwa stanowił przeszkodę ze złożeniem przez powoda jakichkolwiek wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych potrzebnych do wykonania przezeń zobowiązania.

Nie można również uznać, aby przeszkodą w terminowym wykonaniu zobowiązania przez powoda był brak decyzji środowiskowej. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego decyzję tę wydano dopiero w dniu 29 lipca 2011 r. a zatem już po upływie terminu do wykonania zobowiązania przez powoda. Tym niemniej zauważyć należy, że zgodnie z umową to powód miał wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej decyzji, zaś przedstawiony przez strony materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie kiedy powód wniosek taki złożył. Powód nie twierdził natomiast aby postępowanie administracyjne dotyczące wydania tej decyzji było prowadzone w sposób przewlekły. W tym stanie rzeczy nie można uznać, aby brak decyzji środowiskowej stanowił okoliczność stojącą na przeszkodzie w terminowy wykonaniu przez powoda zobowiązania.

Brak jest w końcu podstaw do uznania, że przeszkodą w terminowym wykonaniu zobowiązania było poszerzenie przez stronę zakresu nieruchomości, co do których powód miał wykonać projekt przyłączeń. Faktem jest wprawdzie, że w piśmie z dnia 27 maja 2011 r. strona pozwana wezwała powoda do uwzględnienia i przeanalizowania możliwości doprowadzenia kanalizacji do szeregu wskazanych w tym piśmie budynków. Nie można jednak przyjąć, że oświadczenie miało wpływ na terminowość wykonania umowy, skoro w dniu przesłania tego pisma powód już terminowi temu uchybił, gdyż upływał on z dniem 30 kwietnia 2011 r. Nadto oświadczenia zawartego w tym piśmie nie można traktować jako wiążącego „poszerzenia” zakresu zobowiązania powoda, albowiem z umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że dokumentacja, którą miał powód sporządził, miała obejmować tylko te nieruchomości, co do których powód uzyska zgody właścicieli na przeprowadzenie kanalizacji. Zatem wskazania zawarte w pismach pozwanej, zakładając że powód by je zaakceptował, gdyż do zmiany treści umowy konieczne są zgodne oświadczenia woli obu stron, miałyby o tyle znaczenie, że mogły skutkować poszerzeniem zakresu zobowiązania powoda tylko, o ile powód uzyskałby uprzednio zgody właścicieli nieruchomości potrzebne na przeprowadzenie projektowanej kanalizacji.

Z powyższych przyczyn uznać należy, że opóźnienia w wykonaniu zobowiązania przez powoda nie nastąpiły z przyczyn, które leżałyby po stronie pozwanej. Z ustalonego stanu faktycznego wynika natomiast, że w dniu 30 kwietnia 2011 r. dokumentacja jeszcze wykonana nie była. Wykonana przez powoda dokumentacja została natomiast doręczona pozwanej dopiero w dniu w dniu 3 stycznia 2012. r. Taką bowiem datę otrzymania tej dokumentacji wskazała pozwana w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zaś powód nie przedstawił żadnego dowodu, aby doręczenie tej dokumentacji nastąpiło wcześniej, podczas gdy zgodnie z § 2 ust. 8 umowy 27 lipca 2010 r. miejscem odbioru świadczenia jest siedziba zamawiającego. Sama w sobie okoliczność ta oznacza, że strona pozwana była uprawniona do odstąpienia od umowy z uwagi na zwłokę powoda. Nadto należy zauważyć, że przedłożona przez powoda dokumentacja tak dalece odbiegała od wymogów przewidzianych w umowie, że nie można uznać, aby stanowiła spełnienie świadczenia przez powoda. Dokumentacja przekazana w dniu 3 stycznia 2012 r. nie zawierała operatu wodno - prawnego przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej przez rzekę i potoki ani uzgodnień SANEPID i PPOŹ. Nadto sieć kanalizacyjna została zaprojektowana w ten sposób, że ma przebiegać przez nieruchomości, co do których powód nie uzyskał zgód właścicieli na przeprowadzenie kanalizacji, co powoduje, iż przygotowane dzieło jest w zasadzie dla strony pozwanej nie do wykorzystania, uwzględniając okoliczność, że celem strony pozwanej było uzyskanie takiego projektu, który dotyczyłby sieci kanalizacyjnej przeprowadzonej tylko po nieruchomościach, co do których strona pozwana uzyskała zgody na jej przeprowadzenie. Wykonany przez powoda projekt nie jest zatem takim projektem, który zgodnie z umową miał wykonać, a zatem – pomimo wykonania przez powoda szeregu dokumentów – uznać należy, że w rzeczywistości powód swojego zobowiązania nie spełnił i pozostawał w zwłoce również po dniu 3 stycznia 2012 r.

Uznać zatem należy, że strona pozwana skutecznie odstąpiła od umowy z dnia 27 lipca 2010 r. a w konsekwencji, tegoż zobowiązanie strony pozwanej do zapłaty powodowi przewidzianego w tej umowie wynagrodzenia wygasło. Powództwo w konsekwencji podlega oddaleniu jako bezzasadne o czym orzeczono w pkt I sentencji na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Na zasądzone na zasadzie art. 98 § 1 k.p.c. w pkt II sentencji od przegrywającego proces powoda na rzecz wygrywającej proces strony pozwanej koszty postępowania złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika strony pozwanej.

O wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu powoda orzeczono w pkt III wyroku na zasadzie par. 6 pkt 7 w zw. z par 15 pkt 1 w zw. z par. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Stękowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Żukowski ()
Data wytworzenia informacji: