Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1693/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2013-10-03

Sygn. akt II Ca 1693/12

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Beata Kurdziel

Sędziowie:

SO Renata Stępińska (sprawozdawca)

SR (del.) Joanna Czernecka

Protokolant:

Agnieszka Zapalska

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2013 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z wniosku K. C.

przy uczestnictwie (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. i Gminy O.

o ustanowienie odrębnej własności lokalu

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Olkuszu

z dnia 2 maja 2012 r., sygnatura akt I Ns 331/10

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie nadając mu następujące brzmienie:

”I. ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego nr (...)położonego w O.przy ul. (...), usytuowanego na piątej kondygnacji budynku, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 37,67 m 2, z którym związany jest udział wynoszący 0,019 (19/1000) części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr (...), obręb (...)o powierzchni 2225 m 2, objętej księgą wieczystą Kw. nr (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie pozostają do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych nieruchomości, a który oznaczono kolorem pomarańczowym w opinii biegłego R. B.z dnia 7 maja 2013 r., stanowiącej załącznik do niniejszego postanowienia. Pomieszczenia wspólne budynku to: klatki schodowe, pomieszczenia ogólne takie jak suszarnia, wózkownia, pralnia, węzły c.o. itp., piwnice lokatorskie i korytarze piwniczne, a budynek wielomieszkaniowy wyposażony jest w instalacje: wentylacyjną, spalinową, wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, teletechniczną i telewizyjną;

II. przyznać na wyłączną własność na rzecz wnioskodawczyni K. C. lokal mieszkalny opisany w punkcie I postanowienia;

III.  oddalić wniosek w pozostałej części;

IV.  nakazać ściągnąć od uczestnika (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olkuszu kwotę 1.181,58 zł tytułem wydatków wyłożonych tymczasowo ze Skarbu Państwa;

V.  ustalić że wnioskodawczyni i uczestnicy ponoszą pozostałe koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.”;

2. oddalić apelację w pozostałej części,

3. nakazać ściągnąć od uczestnika (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 480,48 zł tytułem wydatków wyłożonych tymczasowo ze Skarbu Państwa;

4. ustalić że wnioskodawczyni i uczestnicy ponoszą pozostałe koszty postępowania odwoławczego związane ze swoim udziałem w sprawie.

II Ca 1693/12

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 3 października 2013 roku

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 2 maja 2012 roku, sygn. akt I Ns 331/10, Sąd Rejonowy w Olkuszu w punkcie I oddalił wniosek wnioskodawczyni K. C. o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w O. przy ul. (...) wraz z przynależną do niego piwnicą i związanym z nim udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej; w punkcie II postanowił, że nieuiszczone koszty sądowe ponosi Skarb Państwa; a w punkcie III, że pozostałe koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie ponoszą uczestniczy.

Sąd I instancji ustalił, że w dniu 22 grudnia 1987 r. wnioskodawczyni nabyła mieszkanie spółdzielcze typu lokatorskiego, położone w O.przy ul. (...)(dawniej(...)) (...), które zajmuje do chwili obecnej. Znajduje się ono w zasobach (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w O., na nieruchomości składającej się z działki nr (...)o pow. 2225 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr (...). Jej właścicielem jest Gmina O., a użytkownikiem wieczystym (...)Spółdzielnia Mieszkaniowa w O.. Na działce tej znajduje się budynek stanowiący 45 lokali mieszkaniowych. W księdze wieczystej wpisanych jest kilkanaście wyodrębnionych lokali wraz z prawem wieczystego użytkowania ułamkowej części nieruchomości - w oparciu o umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy przeniesienia lokali. Uchwałą nr (...)z dnia 27 listopada 2003 r. podjętą przez Zarząd (...)w O.ustalono, że przedmiotem odrębnej własności jest 45 lokali mieszkalnych, położonych na ww. nieruchomości, na której usytuowany jest budynek mieszkalny, posiadający 45 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 198.690 m 2. Lokal mieszkalny nr (...)ma powierzchnię użytkową 37,67 m 2 i stanowi samodzielny lokal mieszkalny. Dokumentacja dotycząca uchwały nr (...)zawiera zarówno ogólne dane techniczne przedmiotowego budynku, jak i informacje, z których wynika, że 10 kwietnia 2003 r. wyłożono do wiadomości członków spółdzielni projekt uchwały o ustanowieniu odrębnej własności lokali wraz z informacjami o wysokości udziału każdego członka w nieruchomości wspólnej. Otrzymanie tych informacji potwierdzili wszyscy członkowie spółdzielni, w tym wnioskodawczyni. Uchwałą nr (...)podjętą przez Zarząd (...)w O.w dniu 6 lutego 2009 r. ustalono m.in., że piwnice, klatki schodowe, wózkownie, pralnie, korytarze piwniczne węzły, suszarnie, pomieszczenia pomocnicze są częściami wspólnymi nieruchomości. W dniu 30 maja 2009 r. K. C.złożyła w (...)w O.wniosek, w którym żądała zwarcia z nią umowy w formie aktu notarialnego, mającej na celu ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, takimi jak piwnica, balkon i inne oraz umowy przeniesienia własności tego lokalu. Zażądała też nabycia ułamkowej części we własności nieruchomości, na której stoi budynek i aby spółdzielnia wystosowała wniosek do właściciela nieruchomości o nabycie na własność tej nieruchomości przez Spółdzielnię. W związku z tym (...)w O.w piśmie z dnia 30 sierpnia 2007 r. wskazała termin zawarcia aktu notarialnego na dzień 21 września 2007 r. Jednak w tym dniu wnioskodawczyni odmówiła podpisania umowy, z uwagi na to, że przygotowany akt notarialny nie zawierał zapisu odnośnie przeniesienia na jej rzecz udziału we współwłasności nieruchomości, a piwnice zostały zaliczone do części wspólnych budynku, nie zaś jako pomieszczenia przynależne do lokalu.

Sąd I instancji wskazał też, że rozpoznając po raz pierwszy niniejszy wniosek, Sąd Okręgowy w Krakowie zakwalifikował go, jako pozew o złożenie oświadczenia woli i wyrokiem z dnia 26 czerwca 2008 r. (sygn. akt I C 101/08) oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanej Spółdzielni koszty postępowania w kwocie 600,00 zł. Na skutek apelacji złożonej przez K. C., Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 929/08, wyrokiem z 14 listopada 2008 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olkuszu, wskazując, że żądanie powódki winno być rozpoznane na podstawie art. 49 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w trybie postępowania nieprocesowego, przy zastosowaniu przepisów o zniesieniu współwłasności nieruchomości. Następnie postanowieniem z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. akt I Ns 30/09, Sąd Rejonowy w Olkuszu oddalił wniosek K. C.wskazując, że skoro w oparciu o uchwałę nr (...)i nr (...)Spółdzielnia zawarła 12 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności tych lokali, to niedopuszczalne jest w chwili obecnej w stosunku do innych członków spółdzielni, którzy nie uzyskali jeszcze odrębnej własności lokalu, stosowanie jakichś innych zasad dotyczących ich nabywania. Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt II Ca 216/10, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olkuszu podając, że Sąd Rejonowy nie zastosował się do wytycznych zawartych w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Rejonowy odwołując się do opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa R. B.i biegłego geodety H. Ż.wskazał, że zgodnie z wprowadzonym do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez art. 1 pkt 38 ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125 poz. 873) - art. 49 1 - przewidziano, iż osoba, która na tej podstawie może żądać ustanowienia odrębnej własności lokalu, w razie bezskuteczności spółdzielni, może wystąpić do Sądu z powództwem o złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez spółdzielnię. Wśród osób, którym przysługuje uprawienie do domagania się ustanowienia odrębnej własności lokalu są zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby będące podmiotami lokatorskiego prawa do lokalu. K. C.mogła zatem zgłosić takie żądanie do Spółdzielni, ponieważ przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu. Na Spółdzielni zaś spoczywał obowiązek zawarcia z nią stosownej umowy - w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia przez nią wniosku. Wniosek taki złożyła w dniu 30 maja 2007 r., jednak umowa, która miała być zawarta dnia 21 września 2007 r., tj. z zachowaniem terminu przewidzianego w art. 12 ust 1 1, nie doszła do skutku, wobec odmowy jej podpisania przez K. C.z uwagi na to, że uchwała w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali powinna określać nie tylko rodzaj, położenie i powierzchnię lokali, lecz także pomieszczenia przynależne, w tym piwnice i pomieszczenia gospodarcze. Zgodnie jednak z uregulowaniem zawartym w art. 42 ust. 7 ww. ustawy, decyzje o przynależności do lokalu, jako jego części składowych pomieszczeń przynależnych w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, podejmuje zarząd spółdzielni. Zatem od zarządu (...)w O.zależało, czy do wyodrębnionych lokali należeć będą w budynku nr (...)przy ul. (...)w O.również piwnice lokatorskie. W uchwale zarządu nr (...)z dnia 27 listopada 2003 r., określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali nieruchomości, będącej podstawą zawarcia umów przeniesienia własności lokali w tym budynku nie ma pomieszczeń przynależnych, a piwnice są zaliczone do części wspólnych budynku. Zarząd podjął w tej kwestii decyzję negatywną, wyrażoną w tej uchwale i stosownie do ukształtowanej tą decyzją sytuacji prawnej, zmierzał do zawarcia umowy z K. C.. Wnioskodawczyni podjęła przedmiotową uchwałę w pierwszym terminie i trybie. (...)w O.zawiadomiła osoby uprawnione o wywieszeniu uchwały do wglądu i o prawie zgłoszenia wniosków o zmianie lub uzupełnieniu uchwały. Z nieruchomości, w której zamieszkuje K. C.nie wpłynął jednak żaden wniosek o zmianę lub uzupełnienie uchwały. Uchwała weszła zatem w życie i stała się podstawą zawierania z osobami uprawnionymi umów przeniesienia prawa własności lokali i OSM zawarła już kilka takich umów. Tak więc K. C.nie miała podstaw do twierdzenia, że świadczenie Spółdzielni, polegające na złożeniu takiego oświadczenia woli, jakie zaproponowała Spółdzielnia, było z prawnych przyczyn nienależyte. Skoro jednak odmówiła współdziałania, to jest to tzw. zwłoka wierzyciela. Na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono już odrębną własność kilku lokali mieszkalnych, bez pomieszczeń przynależnych w piwnicy. Ustanowienie odrębnej własności lokalu nr (...), wg projektu biegłego wymaga zmiany aktów notarialnych, zapisów w księgach wieczystych nieruchomości lokalowych już wyodrębnionych, bez pomieszczeń przynależnych w piwnicy, bo inaczej wprowadziłoby to nierówność właścicieli lokali już w tym sposób wyodrębnionych. Takie żądanie wnioskodawczyni nie jest możliwe do spełnienia i jako takie podlega oddaleniu. Wnioskodawczyni żądała także, aby umowa o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali obejmowała także udział w prawie własności gruntu, na którym budynek nr (...)jest posadowiony. Jednak (...)Spółdzielnia Mieszkaniowa w O.jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w O.przy ul. (...)i może przenieść na wnioskodawczynię wraz z własnością lokalu jedynie udział w prawie użytkowania wieczystego. Uprawienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje dopiero nabywcy prawa odrębnej własności lokalu i to wobec właściciela, a także spółdzielni mieszkaniowej (art. 1 ust 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175 poz. 14591 ze zm.), a sprawa załatwiana jest w drodze administracyjnej (art. 3). Działka przypisana do budynku spełnia wymogi przewidziane dla działki budowlanej. Na dzień dzisiejszy nie doszło do zmiany danych w tym zakresie. Spółdzielnia Mieszkaniowa (...)zmieniła prawa użytkowania wieczystego na własność, nie doszło do wydzielenia części działki pod budynek stojący z przodu nieruchomości. Zatem wniosek jako niezasadny podlegał oddaleniu.

O kosztach postępowania Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 520 k.p.c.

Wnioskodawczyni w apelacji od całości powyższego postanowienia, zarzuciła błędną wykładnię znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązującej od 31 lipca 2007 r. oraz całkowite pominięcie ustaleń poczynionych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie I ACa 929/08.

W konkluzji apelująca domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia i orzeczenia zgodnie z jej żądaniem, przy zasądzeniu kosztów postępowania na jej rzecz, ewentualnie uchylenia go i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W uzasadnieniu wskazała w szczególności, że uchwała nr (...)z dnia 27 listopada 2003 r. nie spełnia wymogów z art. 49 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 lipca 2007 r., o czym pisał już Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku. Nadto wątpliwa jest kwestia ważności tej uchwały z punktu widzenia procedury jej podjęcia. Nie została ona jej doręczona, a zapoznała się z nią dopiero w toku niniejszej sprawy. Zwróciła też uwagę na brak dobrej woli po stronie uczestnika.

Uczestnik (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa domagała się oddalenia apelacji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja wnioskodawczyni była częściowo zasadna i skutkowała częściową zmianą zaskarżonego postanowienia, jak w punkcie 1 ppkt I tenoru postanowienia, natomiast w pozostałym zakresie, jako bezzasadna podlegała oddaleniu.

Sąd Okręgowy przyjął niesporne ustalenia Sądu I instancji jako własne, a nadto dodatkowo ustalił następujące okoliczności:

Lokal mieszkalny nr (...), położony w O.przy ul. (...), usytuowany jest na piątej kondygnacji budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 37,67 m 2, a w opinii biegłego R. B.z dnia 7 maja 2013 r. oznaczono go kolorem pomarańczowym. Z odrębną własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 0,019 (19/1000) części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr (...), obręb (...)o powierzchni 2225 m 2, objętej księgą wieczystą Kw. nr (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie pozostają do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych nieruchomości. Pomieszczenia wspólne budynku, tj.: klatki schodowe, pomieszczenia ogólne takie jak suszarnia, wózkownia, pralnia, węzły c.o. itp., piwnice lokatorskie i korytarze piwniczne, a budynek wielomieszkaniowy wyposażony jest w instalacje: wentylacyjną, spalinową, wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, teletechniczną i telewizyjną.

Dowód: opinia biegłego R. B. z dnia 7 maja 2013 r. k. 460-463

Sąd Okręgowy w całości przyjął opinię biegłego sądowego z zakresu budownictwa lądowego R. B. z dnia 7 maja 2013 r., albowiem jest ona jasna, pełna i rzetelna.

Na wstępie należy podkreślić, że z mocy art. 386 § 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zarówno Sąd Rejonowy, jak i Sąd Odwoławczy był związany oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2008 r., sygn. akt I ACa 929/08, skoro nie nastąpiła zmiana stanu prawnego.

Apelacja wnioskodawczyni była częściowo zasadna, albowiem było okolicznością niesporną, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w O.przy ul. (...), z którym związany jest udział w 0,019 (19/1000) częściach w nieruchomości wspólnej i przyznania go na rzecz wnioskodawczyni. Na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych warunkami zaistnienia po stronie spółdzielni obowiązku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu jest, aby wnioskodawca był członkiem spółdzielni i aby przysługiwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Okolicznościami bezspornymi w sprawie niniejszej było to, że wnioskodawczyni uzyskała przydział lokalu przy ul. (...)(dawniej (...)) nr (...) na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu w dniu 22 grudnia 1987 roku (k. 5)

Trafnie apelująca zarzuciła, że uchwały (...)Spółdzielni Mieszkaniowej nr (...)z dnia 6 lutego 2009 r. oraz nr (...)z dnia 27 listopada 2003 r. są nieważne, skoro nie uwzględniają piwnic, jako pomieszczeń przynależnych. W judykaturze wyrażony został pogląd, że Nieważna jest uchwała zarządu spółdzielni, niezaliczająca piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy piwnica przyporządkowana jest do tego lokalu i pozostaje w użytkowaniu osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2009 r., III CZP 14/09, OSNC 2010/1/5). Natomiast O przyporządkowaniu w rozumieniu art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych piwnicy do lokalu mieszkalnego można mówić zarówno w sytuacji, w której w przydziale lokalu mieszkalnego wskazano, że do tego lokalu przynależna jest określona piwnica, jak i wtedy, gdy został sporządzony protokół przekazania piwnicy określonej osobie, ale także jeżeli przyporządkowanie nastąpiło przez czynności faktyczne: oznaczenie konkretnej piwnicy numerem konkretnemu lokalu mieszkalnego i wydanie jej osobie, która otrzymała przydział tego lokalu. (LEX nr 508846). Z protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu z dnia 5 stycznia 1988 roku (k. 39) wynika, że do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica nr (...). Jednak wbrew zarzutom apelującej, brak było podstaw do uznania piwnicy za pomieszczenie przynależne do lokalu w przypadku, gdy wcześniej doszło już do wyodrębnienia lokali mieszkalnych, przy traktowaniu piwnicy, jako części wspólnej nieruchomości (art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych). Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Natomiast stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 ze zm.) W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Reasumując, skoro przy pierwszym wyodrębnionym lokalu w budynku przy ul. (...)w O.zaliczano piwnice do części wspólnej, a nie do lokali, to reguła ta ma zastosowanie przy kolejnych mieszkaniach (art. 3 ust. 7 u.o.p.l.).

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy uznając, że wniosek K. C. był częściowo zasadny, na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. dokonał częściowej zmiany zaskarżonego orzeczenia i ustanowił odrębną własność przedmiotowego lokalu, zgodnie z opinią biegłego R. B. z dnia 7 maja 2013 r., sporządzoną wg zasad obliczania udziału w nieruchomości wspólnej w taki sposób, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu w budynku przy ul. (...) w O. oraz przyznał ten lokal na wyłączną własność wnioskodawczyni.

Natomiast dalej idąca apelacja była bezzasadna i podlegała oddaleniu na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni, nie ma ona roszczenia o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu, bo nie jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, a art. 35 ust. 2 1 u.s.m jest niekonstytucyjny, bowiem został uznany za niezgodny z art. 32 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r., K 64/07 (Dz.U.2009.117.988). Zgodnie pkt 7 tego wyroku wymieniony wyżej przepis stracił moc z dniem 27 lipca 2009 r. Dodać tez należy, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa pogląd o skuteczności ex tunc wyroków Trybunału Konstytucyjnego (zob. uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 99/06, OSNC 2007, nr 6, poz. 79, uchwały z dnia 23 stycznia 2001 r., III ZP 30/00, OSNP 2001, nr 23, poz. 685, z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 45/03, OSNC 2004, nr 9, poz. 136, z dnia 23 stycznia 2004 r. III CZP 112/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 61, z dnia 23 czerwca 2005 r., III CZP 35/05, OSNC 2006, nr 5, poz. 81 i z dnia 19 maja 2006 r. III CZP 26/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 39 oraz wyroki z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 204/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 94, z dnia 19 grudnia 1999 r., I CKN 632/98, niepubl., z dnia 19 kwietnia 2000 r., II CKN 272/00, niepubl., z dnia 15 stycznia 2003 r. IV CKN 1693/00, niepubl., z dnia 9 października 2003 r., I CK 150/02, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 132, ze sprost. OSNC 2004, nr 10, s. 131, z dnia 29 października 2003 r., III CK 34/02, OSP 2005, nr 4, poz. 54, z dnia 30 września 2004 r., IV CK 20/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 161, z dnia 26 listopada 2004 r., V CK 270/04, niepubl., z dnia 12 stycznia 2005 r., I CK 457/04, niepubl., z dnia 7 października 2005 r., II CK 756/04, "Monitor Prawniczy" 2005, nr 21, s. 1027, z dnia 14 września 2006 r., III CSK 102/06, niepubl., z dnia 15 czerwca 2007 r., II CNP 37/07, niepubl., z dnia 13 grudnia 2007 r., I CSK 315/07, niepubl., z dnia 19 czerwca 2008 r. V CSK 31/08, OSNC-ZD 2009, nr 1, poz. 16, z dnia 20 maja 2009 r., I CSK 379/08, OSNC 2009, nr 10, poz. 172 i z dnia 10 grudnia 2009 r., III CSK 110/09, OSNC 2010, nr 5, poz. 82, a także postanowienia z dnia 7 grudnia 2000 r., III ZP 27/00, OSNAPUS 2001, nr 10, poz. 331 i z dnia 15 kwietnia 2004 r., IV CK 272/03, niepubl.).

Ponieważ stosownie do art. 49 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, koszty sądowe postępowania ponosi spółdzielnia, dlatego też na mocy tego przepisu w zw. z art. 83 i art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398, ze zm.) nakazano ściągnąć od uczestnika (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 480,48 zł, tytułem wydatków (wynagrodzenie biegłego) wyłożonych tymczasowo ze Skarbu Państwa.

Wobec częściowego uwzględnienia apelacji i częściowego jej oddalenia, o kosztach postępowania odwoławczego w pozostałym zakresie, orzeczono na zasadzie ogólnej reguły z art. 520 § 1 k.p.c., uznając, że w zasadzie uczestnicy postępowania byli w tym samym stopniu zainteresowani jego wynikiem.

Ref. M. H.-L.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wolak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kurdziel,  Joanna Czernecka
Data wytworzenia informacji: